Zoeken
NL EN
Home > Franchising algemeen > Wat is franchising

Bij franchise hebben beide partijen als doel: het realiseren van een zo goed mogelijk resultaat.
Andere doelstellingen zijn daarvan afgeleid, zoals groei, continuïteit en efficiency.
Vraag vrijblijvend een gesprek aan Laat ons u terugbellen Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Wat is franchise

Franchise is een aantrekkelijke commerciële samenwerkingsvorm die alle partijen economisch voordeel biedt. Franchise kan aantrekkelijk zijn voor de startende ondernemer, maar ook de gevestigde ondernemer kan in franchiseverband een succesvolle doorstart maken.

Steeds vaker sluiten gevestigde ondernemers zich aan bij een franchiseformule om hun rendement te vergroten en daarmee de continuïteit van de eigen onderneming te waarborgen. Bekende voorbeelden van franchise zijn de franchiseformule Albert Heijn en de franchiseformule Jumbo, die zelfstandige kruidenierswinkels hebben omgezet naar succesvolle franchisevestigingen.

Franchise is een vorm van samenwerking

Franchise is een vorm van intensieve samenwerking tussen zelfstandige ondernemers. De ene partij – de franchisegever – stelt aan de andere partij – de franchisenemer – een compleet ondernemingsconcept – ‘franchiseformule’ – ter beschikking. De samenwerking is erop gericht om alle betrokken partijen er beter van te laten worden.

De franchisegever kan zijn expansie sneller en zonder grote investeringen realiseren. Zijn inkomen ontstaat enerzijds door leveranties van goederen aan franchisenemers; anderzijds ontvangt hij een vergoeding – royalty, zie franchisevergoedingen – voor het verrichten van diensten ten behoeve van de franchisenemer. De franchisenemer loopt als zelfstandig franchise ondernemer beduidend minder risico dan een autonome starter en kan een goed ondernemersinkomen verdienen door de franchise. Economisch gezien heeft de franchisenemer een stukje van zijn zelfstandigheid prijs gegeven bij het aangaan van de samenwerking in de vorm van franchising. In ruil daarvoor geniet hij veel voordelen dankzij de franchise.

De exacte invulling van de rechten en plichten van ieder is geregeld in de franchiseovereenkomst. In aanvulling op de franchiseovereenkomst geeft het franchisehandboek een verdere uitwerking van de operationele zaken die verricht worden door de franchisenemer en franchisegever.

Taakverdeling franchisenemer en franchisegever

Er bestaat een efficiënte taakverdeling in een franchise tussen de franchisenemer en franchisegever. Zowel de franchisegever als de franchisenemer doen vooral datgene, waar zij sterk in zijn. Voor de franchisenemer zijn dat vooral de praktische taken, zoals de verkoop en de dagelijkse gang van zaken binnen de eigen franchiseonderneming. Voor de franchisegever ligt het accent op de marketing en de aansturing van de totale franchiseorganisatie.

Gemeenschappelijk doel van de franchisenemer en franchisegever

Zowel de franchisegever als de franchisenemer hebben als doel: het realiseren van een zo goed mogelijk resultaat. Andere doelstellingen zijn daarvan afgeleid, zoals groei, continuïteit en efficiency.

Initiatiefnemer is de franchisegever. Hij heeft de succesvolle franchiseformule ontwikkeld, die hij tegen vergoeding beschikbaar stelt aan franchisenemers. De franchisenemer mag de gemeenschappelijke franchiseformulenaam, de handelsnaam en de merken van de franchiseformule hanteren.

Marketingmix in franchise

In de succesvolle franchiseformule zijn de elementen van de marketingmix optimaal op elkaar afgestemd. Daarbij kunt u onder meer denken aan de samenstelling van het assortiment producten en diensten, de prijsstelling, de servicegraad, het interieur en exterieur van de franchisevestiging, de communicatie richting het publiek, enzovoorts.

Succesvolle samenwerking

Franchise als systeem van distributie blijkt zeer succesvol te zijn. Het fenomeen franchise groeit in Nederland nog steeds fors. Het succes van franchise is goed te verklaren:

  • De franchisenemers kunnen zich toeleggen op datgene waar zij goed in zijn, de praktische en de commerciële kant van hun bedrijf.
  • De franchisegever zorgt voor ondersteuning op allerlei gebieden waar de franchisenemer niet de tijd en het geld, of zelfs weinig belangstelling voor heeft.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de slagingskans van startende ondernemers in franchiseverband (bij ervaren franchisegever) rond de 90% ligt en dat in franchiseverband gemiddeld betere resultaten worden gerealiseerd dan bij niet-samenwerkende zelfstandige ondernemers.

Kenmerken van franchising

Franchising wordt gekenmerkt door de volgende aspecten.

Taakverdeling binnen franchise

In het franchisecontract wordt een taakverdeling tussen de franchisegever en de franchisenemer vastgelegd en worden de rechten en plichten van beiden geregeld. Deze taakverdeling is erop gebaseerd, dat elke partij in de franchise doet waar die goed in is: de franchisegever schept de voorwaarden, waardoor de franchisenemer efficiënt kan werken.

Imago van franchiseformules 

Alleen producten, diensten of hele commerciële formules, die zich positief in de markt onderscheiden komen voor franchising in aanmerking.

Know how en begeleiding voor franchisenemers 

De franchisenemer "huurt" het gebruik van de handelsnaam en de merken van de franchiseformule. Daarbij krijgt hij van de franchisegever de kennis en ondersteuning, die nodig is om tot een optimaal resultaat te komen.

Selectie en training bij franchiseformules 

Om het franchisenetwerk te versterken is expansie wenselijk. Dit gebeurt door middel van een wervingscampagne, gevolgd door een zorgvuldige selectie van potentiële kandidaten. Na selectie volgt doorgaans een (praktijk)training om de franchisenemer vertrouwd te maken (en te houden) met de werkprocedures en de commercie van de franchisegever. Ook als de franchiseondernemer is gestart biedt de centrale franchiseorganisatie vaak nog franchiseondersteuning in de vorm van een franchiseopleiding of franchisecursus. .

Controle van franchisenemers

In herkenbaarheid schuilt de ware kracht van een succesvolle franchiseformule. Voorop staat dus dat er controle moet zijn of de aangeslotenen de franchiseformule daadwerkelijk zo implementeren zoals de franchisegever deze heeft getest tijdens de ontwikkeling. Dit is een continu proces, waarvoor veelal een franchiseformulemanager of franchiseformulecoach verantwoordelijk is.

Verschillende soorten franchise

First generation franchise

Deze vorm franchise is sterk productgericht en vindt zijn toepassing voornamelijk bij het dealersysteem. Voorbeelden: garagebedrijven, bezinepompstations.

Trade mark franchise

Ook hier staat het product centraal. Deze vorm wordt voornamelijk toegepast bij de industrie en is te vergelijken met productie in licentie. Voorbeelden: 7-Up; Coca Cola.

Second generation franchise

Hier staat niet zozeer het product centraal, maar is er sprake van een Total Business Concept. Alle onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals marketing, verkoop, administratie, automatisering, etc. worden integraal aangepakt. Binnen de second generation franchise worden twee vormen onderscheiden:

Er zijn twee vormen van franchising, hard óf zacht. Het is vaak een kwestie van smaak: wilt u uw eitje hard of zacht? Mag die muziek wat zachter? Dat franchising er in twee smaken is: hard en soft, is wel het eerste dat mensen van franchising weten. Maar wat is nu beter, werkt prettiger? Wat is eigenlijk hard-franchising en wanneer is er sprake van soft-franchising?

Soft-franchising
Soft-franchising is een variant van franchising die soms geen franchising wordt genoemd of niet als franchising wordt herkend. Er wordt bijvoorbeeld samengewerkt in de vorm van een vereniging of coöperatie. Toetreding tot de keten betekent dat je 'lid' wordt. U wordt geacht zich te houden aan de statuten en de reglementen. Er is een gezamenlijke naam en logo en er zijn gezamenlijke reclameactiviteiten. De voorschriften voor de winkel kunnen beperkt blijven tot het gebruik van het merk, de vlaggen en stickers, maar het komt ook voor dat er verdergaande afspraken zijn en dat er een duidelijke controle is op de naleving. Een voorbeeld van dat laatste is de Vereniging van Keurslagers.

Hard-franchising
Hard-franchising is verreweg de meest voorkomende vorm, omdat deze vorm het meest succesvol is gebleken. Er wordt een individuele franchiseovereenkomst gesloten tussen de franchisegever en de franchisenemer. De afspraken zijn hard, dat wil zeggen duidelijk omschreven en heel gedetailleerd. De afspraken liggen vast in de franchiseovereenkomst en worden gedetailleerd uitgewerkt in het franchisehandboek. Het franchisehandboek geeft een uitgebreide beschrijving van alle kenmerken van de franchiseformule en de franchiseorganisatie. Het voordeel van strikte afspraken en vastlegging daarvan in een goed franchisehandboek is, dat er duidelijkheid en zekerheid is over de toepassing van de franchiseformule. Zowel franchisegever (en diens personeel) als franchisenemer (en diens personeel) weet wat er van hen verwacht wordt en wat zij van elkaar mogen verwachten. Er is minder willekeur en meer duidelijkheid. Binnen hard-franchising is het de kunst om de juiste mix te vinden van zowel de eigen creativiteit van het individuele ondernemerschap als van de professionaliteit van de grote franchiseorganisatie. En die juiste mix is het recept voor het succes van franchising en de oorzaak van de permanente groei van het fenomeen franchising. Onmisbaar daarbij is uniformiteit. Niet als doel op zich, maar franchising is immers het dupliceren van succes! Uniformiteit is nodig om de herkenbaarheid van de organisatie bij de (toekomstige) klant te vergroten. Of met andere woorden: om meer rendement te krijgen uit uwgeïnvesteerde euro in marketing en reclame.

Lees verder over de voordelen en nadelen van franchising

© Koelewijn & Partners 2018    Relatie loginAlgemene voorwaardenPrivacy Verklaring
Wij gebruiken cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en de website af te stemmen op uw interesses.
Sluit melding